Bảng giá gói cố vấn thị trường

GÓI CỐ VẤN THỊ TRƯỜNG

Nghiên cứu từ dữ liệu lớn Big Data, AI và được nhận được bởi chuyên gia Mago Marketing

Nghiên cứu thị trường/châu lục

Bộ từ khóa chuyên ngành

Đối thủ cạnh tranh

Chính sách, rào cản thương mại

Độ rộng thị trường

Bộ từ khóa Google

Nhóm, từ khóa trên Facebook

Hashtag trên Instargram

Nhận định tổng hợp

START 1

Dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu

Nghiên cứu thị trường/Châu: 1

Bộ từ khóa chuyên ngành: ✔️

Đối thủ cạnh tranh: ✔️

Chính sách, rào cản thương mại: ✔️

Độ rộng thị trường: ✔️

Bộ từ khóa Google: ✔️

Nhóm, từ khóa trên Facebook: ✔️

Hashtag trên Instargram: 100

Nhận định tổng hợp: ✔️

10 triệu

Mua ngay
START 2

Dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu

Nghiên cứu thị trường/Châu: 2

Bộ từ khóa chuyên ngành: ✔️

Đối thủ cạnh tranh: ✔️

Chính sách, rào cản thương mại: ✔️

Độ rộng thị trường: ✔️

Bộ từ khóa Google: ✔️

Nhóm, từ khóa trên Facebook: ✔️

Hashtag trên Instargram: 200

Nhận định tổng hợp: ✔️

20 triệu

Mua ngay
START 3

Dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu

Nghiên cứu thị trường/Châu: 3

Bộ từ khóa chuyên ngành: ✔️

Đối thủ cạnh tranh: ✔️

Chính sách, rào cản thương mại: ✔️

Độ rộng thị trường: ✔️

Bộ từ khóa Google: ✔️

Nhóm, từ khóa trên Facebook: ✔️

Hashtag trên Instargram: 250

Nhận định tổng hợp: ✔️

30 triệu

Mua ngay
START 4

Dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu

Nghiên cứu thị trường/Châu: 5

Bộ từ khóa chuyên ngành: ✔️

Đối thủ cạnh tranh: ✔️

Chính sách, rào cản thương mại: ✔️

Độ rộng thị trường: ✔️

Bộ từ khóa Google: ✔️

Nhóm, từ khóa trên Facebook: ✔️

Hashtag trên Instargram 300

Nhận định tổng hợp: ✔️

50 triệu

Mua ngay